คณะศิลปศาสตร์

การให้ความหมายตัวตนของเยาวชนที่เข้าบำบัดยาเสพติด : กระบวนการและการเปลี่ยนแปลงกรณีศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใช้ประโยชน์ของชุมชนอันเนื่องมาจากการปลูกพืชเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาการปลูกยางพารา กลุ่มบ้านอุดมสุก เมืองบาเจียงจะเลินสุก แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

Pages

Subscribe to RSS - คณะศิลปศาสตร์