การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของชุมชนบ้านดงโดก ก่อนและหลังการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

Titleการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของชุมชนบ้านดงโดก ก่อนและหลังการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsคอนสะหวัด เพ็งพะจัน
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา
Institutionคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHN ค185
Keywordsการปรับตัว--ลาว--เวียงจันทน์, การเปลี่ยนแปลงทางสังคม--ลาว, ลาว--ภาวะสังคม, ลาว--ภาวะเศรษฐกิจ
Abstract

การศึกษาเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของชุมชนบ้านดงโดกก่อนและหลังก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว” กรณีศึกษาหมู่บ้านดงโดก อำเภอไชทานี นครหลวงเวียงจันทร์ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมาของชุมชนบ้านดงโดก การเปลี่ยนแปลงของชุมชนบ้านดงโดกด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมก่อนและหลังการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวและการปรับตัวด้านเศรษฐกิจ สังคมของคนที่อาศัยในชุมชนบ้านดงโดกภายหลังการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ซึ่งได้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้แนวคิดเรื่องชุมชน การปรับตัว และการพัฒนาเป็นกรอบคิดสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนดงโดกเป็นชุมชนเก่าแก่ดั้งเดิม แต่ได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสู่ความทันสมัยอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วภายหลังการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวใน ค.ศ. 1996 การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้อย่างชัดเจนได้แก่ชุมชนดั้งเดิมได้กลายเป็นชุมชนการค้าการศึกษาและรองรับการขยายตัวของผู้คนที่เข้ามาใหม่ในชุมชนและซื้อที่รอบ ๆ ชุมชน และในชุมชนใช้พื้นที่เพื่อทำธุรกิจเพราะมีความหนาแน่นของสิ่งของก่อสร้างของธุรกิจการค้าและบริการมากขึ้น เช่น ร้านอินเตอร์เน็ต ตลาด ร้านค้า ร้านอาหาร หอพัก ห้องเช่า ร้านขายวัสดุก่อสร้าง ร้านถ่ายเอกสาร ร้านถ่ายรูป ร้านเสริมสวย ร้านซักรีด และร้านซ่อมรถ เป็นต้น การเพิ่มขึ้นของอาคารบ้านเรีือนของข้าราชการที่ทำงานในมหาวิทยาลัย การสร้างบ้านเรือนของคนที่อพยพเข้าจากภาคต่าง ๆ ของประเทศ สิ่งปลูกสร้างเหล่านี้แทนที่ทุ่งนาพื้นที่ทำมาหากิน พื้นที่เลี้ยงสัตว์และพื้นที่ป่าของชุมชน ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนไม่แน่นแฟ้นเหมือนชุมชนเดิม ทำให้ปัจจุบันชุมชนบ้านดงโดกกลายเป็นชุมชนกึ่งเมืองชนบท

Title Alternate Changes and adjustment of Baan Dongdoak Community before and after the establishment of the National University of Laos