การผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์เรื่องสารและการจำแนกสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Titleการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์เรื่องสารและการจำแนกสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsศิรภัสสร ฉวีรักษ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQ ส439
Keywordsคอมพิวเตอร์จัดการสอน, วิทยาศาสตร์--คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน (มัธยมศึกษา), แบบเรียนสำเร็จรูป
Abstract

วิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ช่วยพัฒนาวิธีคิดที่เป็นเหตุเป็นผลสร้างสรรค์ วิเคราะห์และวิจารณ์แต่เนื้อหาบางเรื่องนักเรียนต้องใช้จินตนาการเพื่อความเข้าใจ เช่น เรื่องโมเลกุลของสารไฟฟ้าหรือเรื่องการทดลองที่เป็นอันตรายต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจและปลูกฝังการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้วิจัยจึงได้สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ (Computer-Aided Instruction; CAI) ขึ้น
การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ ในวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและการจำแนกสาร สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยเลือกนักเรียน จำนวน 50 คน ในโรงเรียนบ้านแก้ง ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประชากร นักเรียนจะได้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ โดยได้ทำการวิเคราะห์ข้อสอบและวัดเจตคติของนักเรียนในการค้นคว้าอิสระครั้งนี้
ผลการศึกษาปรากฏว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 69.50 เป็น 77.20 จากคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนทำให้สรุปได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์สามารถทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มมากขึ้น นักเรียนมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์

Title Alternate Construction of computer assisted instruction online on the topic of substance and classification for Mathayomsuksa I students