แบบจำลองปริมาณสารประกอบ Phenolics ของผลหมากเม่าระหว่างการเก็บรักษา

Titleแบบจำลองปริมาณสารประกอบ Phenolics ของผลหมากเม่าระหว่างการเก็บรักษา
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2550
Authorsจันจิรา จันทร์ประเสริฐ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารทนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSB จ238
Keywordsมะเม่า, สมุนไพร, สมุนไพร--การเก็บและการรักษา, หมากเม่า, แบบจำลอง
Abstract

การพัฒนาแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารประกอบ phenolics ในผลหมากเม่าระหว่างการเก็บรักษา เพื่อใช้แบบจำลองช่วยในการตัดสินใจจัดการทรัพยากรของระบบและช่วยคาดการณ์ ผลลัพธ์ของปริมาณสารประกอบ phenolics ในผลหมากเม่า ระหว่างการเก็บรักษา 1 สัปดาห์ เพื่อลดความซ้ำซ้อนและความผิดพลาด โดยใช้ข้อมูลจากการทดลอง เรื่องอิทธิพลของระยะบริบูรณ์และอุณหภูมิเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสารประกอบ phenolics สารต้านอนุมูลอิสระและองค์ประกอบทางเคมีอื่น ๆ ในผลหมากเม่า จากการทดลองที่สอง ผลของอุณหภูมิและวันเก็บรักษาต่อปริมาณสารประกอบ phenolics ในผลหมากเม่าระยะสุขเต็มที่มาพัฒนา แบบจำลองและได้ดำเนินการตามหลักการและขั้นตอนการพัฒนาแบบจำลองระบบทั้งสิ้น 6 หลักการ ผลการศึกษาพบว่าแบบจำลองสามารถคาดการณ์ปริมาณสารประกอบ phenolics ในผลหมากเม่าอยู่ในระดับดี โดยมีปริมาณสารประกอบ phenolics จากตัวอย่างการทดลองที่ 1 มีค่า R, R2, t-test, MAE และค่า RMSE เท่ากับ 0.943, 0.889, 2.831, 0.013 และ 0.012 ในการประเมินประสิทธิภาพเชิงคุณภาพของแบบจำลองระบบแต่ละด้าน ได้ค่าเฉลี่ยจากการประเมินอยู่ในระดับ 8.49 ทำให้แบบจำลองระบบการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารประกอบ phenolics ระหว่างการเก็บรักษามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีและสามารถใช้งานในภาคปฏิบัติได้ดี

Title Alternate A simulation model of phenolic compounds in antidesma fruit during storage