ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของธุรกิจในโรงแรมประเทศไทย

Titleปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของธุรกิจในโรงแรมประเทศไทย
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2555
Authorsสิริรัตน์ เกวียนเจริญกุล
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHD ส732ป
Keywordsการจัดการองค์การ, การบริหารความเสี่ยง, โรงแรม--การบริหาร
Abstract

การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยที่มีต่อการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร จำนวน 151 แห่ง และศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ วิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ
ผลการวิจัยพบว่า ธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่ประกอบการในรูปของบริษัทจำกัด ที่ตั้งของโรงแรมส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้ มีระยะเวลาในการประกอบกิจการมากกว่า 15 ปี มีจำนวนพนักงานมากกว่า 150 คน จำนวนห้องพักส่วนใหญ่มีน้อยกว่า 100 ห้อง และมีจำนวนเงินทุนปัจจุบันมากกว่า 100 ล้านบาท
การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับสูงสุดจากมากไปหาน้อยคือ การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรด้านการกำหนดวัตถุประสงค์ ด้านสภาพแวดล้อมในองค์กร และด้านการติดตามและประเมินผล ปัจจัยด้ายวัฒนธรรมองค์กร การกำกับดูแลกิจการข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุม มีความสัมพันธ์กับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ส่วนปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กรไม่มีความสัมพันธ์กับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ผู้บริหารธุรกิจโรงแรมควรมีการกำหนดระเบียงงานหรือคู่มือในการปฏิบัติงาน และการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ตลอดจนกำหนดให้มีการจัดทำรายการ และมีการติดตาม ประเมินผลตามระยะเวลาที่เหมาะสมอย่างชัดเจน อีกทั้งควรให้ความรู้ความเข้าใจ รวมถึงมีการกำหนดระเบียบหลักเกณฑ์ การปฏิบัติตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ ทั้งในการปฏิบัติงานและในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างชัดเจน เพื่อให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดผลกระทบต่อองค์กรและสามารถจัดการและป้องกันความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงที

Title Alternate Factors affecting for enterprise risk management of hotel business in Thailand
Fulltext: