การใช้ชุด Air Track ปฏิบัติการทดลอง เรื่อง โมเมนตัมและการชน 1 มิติ ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Titleการใช้ชุด Air Track ปฏิบัติการทดลอง เรื่อง โมเมนตัมและการชน 1 มิติ ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsนุชจรี เบญมาตย์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC น724ก
KeywordsCAI/CALL, การสอนแบบร่วมมือกัน, การสอนแบบร่วมมือกัน--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ฟิสิกส์--การทดลอง, โมเมนตัม (กลศาสตร์)--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1)เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความก้าวหน้าทางการเรียน 2) เพื่อวัดทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุด Air Track ในการทดลองเรื่อง โมเมนตัมและการชน 1 มิติร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้มาจากการเลือกแบบเจาะจงจำนวน 23 คน เป็นนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร รูปแบบการวิจัยคือ หนึ่งกลุ่มทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยชุดทดลอง Air Track แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และแบบวัดระดับความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที และค่าความก้าวหน้าทางการเรียนเฉลี่ย
จากการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความก้าวหน้าทางการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง คือมีค่า <> เท่ากับ 0.77 ทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนด้านการทดลองอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนทักษะการสื่อความหมายข้อมูล และทักษะการลงข้อสรุปอยู่ในระดับดี นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุด Air Track ปฏิบัติการทดลองเรื่องโมเมนตัมและการชร 1 มิติ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าใช้ชุด Air Track ปฏิบัติการทดลองเรื่องโมเมนตัมและการชน 1 มิติ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ เนื่องจากเป็นการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมและปฏิบัติการทดลองเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

Title Alternate Using air track experiments on momentum and one-dimension collisions with the learning together model (LT) to improve the achievement grad 10 students' learning
Fulltext: