การแสดงออกของยีน Fatty acyl desaturase และ Fatty acyl elongase และการสร้างกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูงที่ตอบสนองต่อแหล่งกรดไขมันจากพืชในปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus Gunther, 1864)

Titleการแสดงออกของยีน Fatty acyl desaturase และ Fatty acyl elongase และการสร้างกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูงที่ตอบสนองต่อแหล่งกรดไขมันจากพืชในปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus Gunther, 1864)
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsกนกวรรณ สารสมัคร
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQL ก125ก
Keywordsกรดไขมันไม่อิ่มตัว, การแสดงออกของยีน, ปลาดุกอุย--พันธุศาสตร์
Abstract

ปลาดุกอุยเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย มีการเปลี่ยน LA และ LNA ให้เป็น HUFA โดยการทำงานของ Fades และ FAelon การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบ และการแสดงออกของยีน Fades และ FAelon และการสร้างกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูง ที่ตอบสนองต่อแหล่งกรดไจมันจากพืช จากการศึกษาพบว่าลำดับนิวคลีโอไทด์ทั้งหมดของยีน Fades และ FAelon มีจำนวน 1,760 และ 1,218 คู่เบส (กรดอะมิโนเท่ากับ 445 และ 294 ตัว) ตามลำดับ การแสดงออกของยีนทั้งสองถูกพบในเนื้อเยื่อตับ และสมอง เมื่อนำปลาดุกอุยน้ำหนักเฉลี่ย 9.8?0.37 กรัมต่อตัว เลี้ยงด้วยอาหาร 7 ชุดการทดลอง (น้ำมันปลาหมึก 100 เปอร์เซ็นต์, น้ำมันปาล์ม 100 เปอร์เซ็นต์, น้ำมันปาล์มผสมน้ำมันปลาหมึก 50 เปอร์เซ็นต์, น้ำมันถั่วเหลือง 100 เปอร์เซ็นต์, น้ำมันถั่วเหลืองผสมน้ำมันปลาหมึก 50 เปอร์เซ็นต์, น้ำมันทานตะวัน 100 เปอร์เซ็นต์ และน้ำมันทานตะวันผสมน้ำมันปลาหมึก 50 เปอร์เซ็นต์) เป็นเวลา 5 เดือน วิเคราะห์ด้วยวิธี RT-PCR พบการแสดงออกของยีน FAelon มีระดับที่สูงกว่ายีน Fades และตรวจสอบการสร้าง HUFA ด้วยวิธี Gas chromatography (GC) พบว่ามีการสร้าง DHA มีค่าอยู่ในช่วง 0.64-1.19 มิลลิกรัม โดยปลาดุกอุยที่เลี้ยงด้วยอาหารสูตรที่ 5 (น้ำมันถั่วเหลืองผสมน้ำมันปลาหมึก 50 เปอร์เซ็นต์) มีค่ามากที่สุด 1.19 มิลลิกรัม และปลาดุกอุยที่เลี้ยงด้วยอาหารสูตรที่ 6 (น้ำมันทานตะวัน 100 เปอร์เซ็นต์) มีค่าน้อยที่สุด 0.60 มิลลิกรัม และ EPA มีค่าอยู่ในช่วง 0.18-0.26 มิลลิกรัม พบในปลาดุกอุยที่เลี้ยงด้วยอาหารสูตรที่ 3 (น้ำมันปาล์มผสมน้ำมันปลาหมึก 50 เปอร์เซ็นต์) มีค่าสูงที่สุด 0.26 มิลลิกรัม สรุปได้ว่าปลาดุกอุยมีความสามารถในการสร้าง และสามารถกระตุ้นระดับของ HUFA โดยการใช้แหล่งกรดไขมันจากพืชที่แตกต่างกัน

Title Alternate Fatty acyl desaturase and fatty acyl elongase expression and biosynthesis of highly unsaturated fatty acid response on source of fatty acid of vegetable oils in bighead catfish (Clarias macrocephalus Gunther, 1864)
Fulltext: