ประสิทธิผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานภาครัฐของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

Titleประสิทธิผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานภาครัฐของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2554
Authorsหฤทัย จางวาง
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Institutionคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHD ห295
Keywordsการบริหารรัฐกิจ--อุบลราชธานี, สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี--การบริหาร
Abstract

การศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผล ปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) ผลจากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีมีภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยด้านการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.06) ส่วนด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้น้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.79) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระดับตำแหน่งที่ต่างกัน มีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ขณะที่อายุราชการ จำนวนบุคลากรในหน่วยงาน และจำนวนครั้งของการเข้ารับการอบรมที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องสมมติฐานที่ตั้งไว้ ด้านปัญหาอุปสรรคมี 3 ประการ คือ 1) อำนาจการตัดสินใจส่วนใหญ่อยู่ที่ผู้บริหาร 2)เกณฑ์ PMQA มีความยุ่งยากและซับซ้อน 3)การขาดขวัญกำลังใจในการทำงาน ส่วนแนวทางแก้ไขปัญหา พบว่า ควรมีการกระจายอำนาจตัดสินใจให้มากขึ้น และควรใช้ระบบคุณธรรมในการบริหารงาน ทรัพยากรมนุษย์ สำหรับข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุงแก้ไขด้านความคล่องตัวการปฏิบัติงานและควรจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ เข้าใจในการดำเนินงานร่วมกัน

Title Alternate Quality development effectiveness of public management in Ubon Ratchathani provincial land office
Fulltext: