การพัฒนาดินเผามวลเบาเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งผนังภายในอาคาร

Titleการพัฒนาดินเผามวลเบาเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งผนังภายในอาคาร
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2554
Authorsเหมวรรณ พันธุ์ดี
Degreeศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
Institutionคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTH ห684
Keywordsกระเบื้องดินเผา, การตกแต่งภายใน, ดินเบา, ดินเผา
Abstract

การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาดินเผามวลเบา ที่เหมาะสมสำหรับนำมาใช้ออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งผนังภายในอาคาร โดยการนำดินปั้นท้องถิ่นผสมกับวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นที่เหมาะสมกับกรรมวิธีการผลิตกระเบื้องดินเผาเพื่อสามารถนำไปใช้ติดผนังภายในอาคารโดยเฉพาะอาคารสูง เมื่อนำไปใช้จะช่วยลดน้ำหนักของโครงสร้างอาคารได้ จากการทดลองส่วนผสมของเนื้อดิน พบว่า สูตรที่มีส่วนผสมระหว่างดินด่านเกวียน 80 กรัม กับถ่านไม้ 20 กรัม ส่วนผสมมีการยึดเกาะดี ง่านต่อการขึ้นรูป เมื่อผ่านการเผาดินปั้นมีความพรุนตัว น้ำหนักเบา มีความแข็งแรง จึงมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับพัฒนาเป็นดินเผามวลเบา
ดินปั้นที่ได้จากการวิจัยนี้ สามารถนำมาออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งผนังภายในอาคารโดยการศึกษาเอกลักษณ์ท้องถิ่นมาใช้ในการออกแบบลวดลายบนผลิตภัณฑ์ ที่มีความเหมาะสมกับกรรมวิธีการผลิตในชุมชน ซึ่งการออกแบบลวดลายมีเอกลักษณ์จากลายผ้าพื้นถิ่นเป็นลวดลายที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีความพึงพอใจ สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่ทำให้คุณค่าของผลิตภัณฑ์ตกแต่งผนังลดน้อยลงไป ซึ่งผลการประเมินผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 ทั้งนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางเพื่อการพัฒนาสำหรับการสร้างคุณค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุชนให้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบไป

Title Alternate The development of lightweight expanded clay for producing interior wall decorative ceramics
Fulltext: