การพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องมือวัดเปรียบเทียบและตรวจสอบ

Titleการพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องมือวัดเปรียบเทียบและตรวจสอบ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsวิศิษฐ อาบสุวรรณ
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTJ ว763ก
Keywordsการวัด, อุตสาหกรรม--การวัด, เครื่องมือวัดเปรียบเทียบและตรวจสอบ, เครื่องมือในการอุตสาหกรรม, เครื่องวัด
Abstract

เครื่องมือวัดเปรียบเทียบและตรวจสอบที่ทำการพัฒนาขึ้นนี้ ใช้ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ เมื่อทำการทดสอบการใช้งานในการวัดตรวจสอบความกลม การร่วมศูนย์ของชิ้นงานเปรียบเทียบกับเครื่องที่นำเข้าจากต่างประเทศนั้น ไม่มีความแตกต่างกัน เมื่อทำการวัดตรวจสอบเครื่องโดยใช้เครื่องวัดสามแกนปรากฏว่า ความขนานระหว่างแนวยันศูนย์กับผิวหน้าฐานมีความผิดพลาด 0.002 มิลลิเมตร ต่อความยาว 300 มิลลิเมตร ความขนานระหว่างแนวศูนย์กับแนวร่องเลื่อน มีความผิดพลาด 0.002 มิลลิเมตร ต่อความยาว 300 มิลลิเมตร และความขนานของแนวยันศูนย์ทั้งสองด้านที่วัดสอบเทียบกับเพลา ตามมาตรฐานของ ISO 230/1-1986 (E) จากการทดสอบความผิดพลาดระหว่างแนวยันศูนย์ซึ่งพิจารณาในแนวตั้งและแนวนอน มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.003 มิลลิเมตร ต่อความยาว 300 มิลลิเมตร เมื่อทำการสอบสอบการใช้งานในการวัด ตรวจสอบความกลม ความตรง ความร่วมศูนย์ร่วมแกนและวัดอัตราเรียวของชิ้นงานเปรียบเทียบกับเครื่องที่นำเข้าจากต่างประเทศไม่มีความแตกต่างกัน โดยค่าความไม่แน่นอนในการวัดที่ทำการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ในระดับความเชื่อมั่น 95% มีค่าความไม่แน่นอนในการวัดเท่ากับ 0.008 มิลลิเมตร

Title Alternate Efficiency development of comparator and instrument