การพัฒนาเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ธรณีวิทยาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมชุมนุมนักธรณีวิทยาน้อย

Titleการพัฒนาเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ธรณีวิทยาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมชุมนุมนักธรณีวิทยาน้อย
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2554
Authorsนงลักษณ์ ณรงค์แสง
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQE น148
Keywordsการเรียนวิทยาศาสตร์, ธรณีวิทยา--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องธรณีวิทยาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมชุมชนนักธรณีวิทยาน้อย ให้มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 75 ขึ้นไป และมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของนักเรียนทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม จำนวน 43 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1)แผนการจัดกิจกรรมชุมชนธรณีวิทยา 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักธรณีวิทยาน้อย คิดเป็นร้อยละ 80.38 สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) สูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 75 และจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์นี้คิดเป็นร้อยละ 84 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนไว้ร้อยละ 75 2) เจตคติต่อวิทยาศาสตร์หลังเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนฯ จำแนกเป็น 3 กลุ่ม พบว่า (ก) เห็นด้วยกับการทำกิจกรรมแล้วมีความสุข มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 90.23 รองลงมาคือ (ข) ทำกิจกรรมแล้วสามารถนำไปเป็นประโยชน์ได้ เห็นด้วยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 89.54 และ (ค) การทำกิจกรรมแล้วนำมาพัฒนาแก้ปัญหาได้เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 86.05 กล่าวได้ว่า กิจกรรมชุมชนนักธรณีวิทยาน้อย สามารถช่วยส่งเสริมเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องธรณีวิทยาให้สูงขึ้นได้

Title Alternate Attitude development of scientific learning and learning achievement of grade 4 students in geology class by using a young geologist club activity
Fulltext: