การปรับปรุงกำลังรับแรงเฉือนของดินทรายแป้งผสมเบนโทไนต์โดยใช้ไฟเบอร์

Titleการปรับปรุงกำลังรับแรงเฉือนของดินทรายแป้งผสมเบนโทไนต์โดยใช้ไฟเบอร์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsทักษิณา ชมจันทร์
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTA ท339
Keywordsดิน--การทดสอบ, ดินปนทราย, เบนโทไนท์, แรงเฉือนของดิน
Abstract

คันดินกันซึมสำหรับแหล่งเก็บน้ำโดยมากก่อสร้างจากดินเหนียวบดอัด ในกรณีขาดแคลนดินเหนียวในบริเวณก่อสร้างก็สามารถใช้ดินทราบแป้งปรับปรุงด้วยเบนโทไนต์ทดแทนได้ การทดสิบหากำลังรับแรงเฉือนโดยการทดสอบแบบแรงอัดสามแกนและการทดสอบแบบการเฉือนตรง ส่วนการทดสอบหาค่าความซึมได้ใช้การทดสอบชนิดใช้ปั้มควบคุมการไหล ผลการทดลอบค่าความซึมได้ของดินทราบแป้งลดลงจาก 10-6 เมตรต่อวินาทีเป็น 10-10 เมตรต่อวินาที เมื่อปรับปรุงด้วยเบนโทไนต์ซึ่งต่ำเพียงพอที่จะใช้เป็นวัสดุกันซึมซึ่งต้องมีค่าความซึมได้ต่ำกว่า 10-9 เมตรวินาที ในขณะเดียวกันกำลังรับแรงเฉือนของดินปรับปรุงสามารถเพิ่มขึ้นได้โดยการผสมกับไฟเบอร์ โดยค่ากำลังรับแรงเฉือนของดินทราบแป้งผสมเบนโทไนต์และไฟเบอร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 40-300 เมื่อเทียบกับดินทราบแป้งที่ไม่ปรับปรุง เมื่อใช้ปริมาณไฟเบอร์ร้อยละ 0.1-1.5 โดยปริมาณไฟเบอร์ที่มากกว่าร้อยละ 1.5 กำลังรับแรงเฉือนของดินผสมเบนโทไนต์จะเริ่มลดลงต่ำกว่ากำลังรับแรงเฉือนของดินผสมเบนโทไนต์ที่ปริมาณไฟเบอร์ร้อยละ 1.5 ปริมาณไฟเบอร์ในงานก่อสร้างจะใช้ไม่เกินร้อยละ 0.15 ซึ่งง่ายในการผสมและดินผสมก็มีกำลังรับแรงเฉือนที่เพิ่มขึ้นอย่างพียงพอ

Title Alternate Shear strength improvement siltysand-bentonite mixture using fibers
Fulltext: