กิจกรรมการทดลองเรื่องความร้อนทำให้สสารเปลี่ยนแปลงโดยการใช้วัสดุอย่างง่าย

Titleกิจกรรมการทดลองเรื่องความร้อนทำให้สสารเปลี่ยนแปลงโดยการใช้วัสดุอย่างง่าย
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2550
Authorsศุภาวีร์ ศรีโท
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQD ศ737ก
Keywordsการแยกสลายด้วยความร้อน--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), วิทยาศาสตร์--การทดลอง--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), สสาร--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่องความร้อนทำให้สสารเปลี่ยนแปลง โดยการใช้วัสดุอย่างง่าย เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมการทดลองจะเป็นการสร้างเจตคตที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 37 คน และเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ การจัดกิจกรรมการทดลองเรื่อง ความร้อนทำให้สสารเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพ โดยให้นักเรียนทำการทดลองต้มน้ำแล้วสังเกตอุณหภูมิขณะน้ำกลายเป็นไอ ส่วนที่สองเป็นการทดลองเรื่อง ความร้อนทำให้สสารเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมี โดยนักเรียนทำการเผาโปแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต และสังเกตสีของสารก่อนและหลังเผา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนศึกษาโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนที่ได้ผ่านการหาค่าดัชนีสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ ค่าอำนาจจำแนก ความยากง่าย ความเชื่อมั่น และใช้สถิติ t-test ในการทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน และการทดสอบเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ โดบแบบประเมินเจตคติที่มีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนสอบก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 51.44 และค่าเฉลี่ยคะแนนสอบหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 82.70 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผลการประเมินเจตคติของนักเรียนพบว่า นักเรียนมีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับดีมาก ดังนั้น การจัดกิจกรรมการทดลองนี้ช่วยทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์

URLhttp://medias.lib.ubu.ac.th/medias/pdf/fulltext1/ethesis/Supavee_Sri/abstract.pdf
Title Alternate Experimental activities on heat and the change of state of substance using simple materials
Fulltext: