กิจกรรมการทดลองเรื่องความร้อนทำให้สสารเปลี่ยนแปลงโดยการใช้วัสดุอย่างง่าย

Titleกิจกรรมการทดลองเรื่องความร้อนทำให้สสารเปลี่ยนแปลงโดยการใช้วัสดุอย่างง่าย
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2550
Authorsศุภาวีร์ ศรีโท
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQD ศ737ก
Keywordsการแยกสลายด้วยความร้อน--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), วิทยาศาสตร์--การทดลอง--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), สสาร--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์
เรื่องความร้อนทำให้สสารเปลี่ยนแปลง โดยการใช้วัสดุอย่างง่าย เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมการทดลอง
จะเป็นการสร้างเจตคตที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี
จำนวน 37 คน

URLhttp://medias.lib.ubu.ac.th/medias/pdf/fulltext1/ethesis/Supavee_Sri/abstract.pdf
Title Alternate Experimental activities on heat and the change of state of substance using simple materials