ประสิทธิผลผลการให้บริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน : กรณีศึกษาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Titleประสิทธิผลผลการให้บริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน : กรณีศึกษาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsอนามัย มณีสาย
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRA อ176
Keywordsบริการฉุกเฉินของโรงพยาบาล, บริการทางการแพทย์, บริการพยาบาลฉุกเฉิน, โรงพยาบาล--บริการพยาบาลฉุกเฉิน
Abstract

การศึกษาครั้งนี้เป็นการประเมินประสิทธิผลการให้บริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการให้บริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการให้บริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ผู้ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการให้บริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบบริการการแพทย์มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล การให้บริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ส่วนปัจจัยภูมิหลังของผู้รับบริการ พบว่า กลุ่มอาชีพมีความแตกต่างกันในประสิทธิผลระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มที่มีรายได้น้อยหรือไม่มีแน่นอน มีแนวโน้นการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินมากกว่ากลุ่มอื่น และระดับรายได้ที่แตกต่างกันมีความแตกต่างกันในประสิทธิผลการให้บริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เมื่อนำมาวิเคราะห์ด้วยสถิติวิเคราะห์ถดถอย พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการให้บริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินมากที่สุด ตามด้วยปัจจัยด้านระบบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน และปัจจัยด้านผู้ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตามลำดับ โดยปัจจัยข้างต้นสามารถใช้ทำนายหรืออธิบายประสิทธิผลได้ร้อยละ 62.4

Title Alternate Effectiveness of emergency medical service system: amphur muang Ubon Ratchathani province
Fulltext: