ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ

Titleปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2548
Authorsอารีจิตร นฤมิตกริ่มกมล
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRT อ661
Keywordsพยาบาล--การทำงาน, พยาบาล--ความพอใจในการทำงาน, ศูนย์สุขภาพชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ--การบริหาร
Abstract

การวิจัยเชิงสำรวจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1.ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพศูนย์สุขภาพชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ 2.ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพศูนย์สุขภาพชุมชนกับผลการปฏิบัติงานของศูนย์สุขภาพชุมชน และ 3.ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพศูนย์สุขภาพกับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของพยาบาลวิชาชีพศูนย์สุขภาพชุมชน ผลการวิเคราะห์โดยวิธีถดถอยพหุคูณในแต่ละปัจจัยพบว่า ปัจจับส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ด้านการบริหารจัดการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ อายุ และรายได้ ส่วนปัจจียสนับสนุนการปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ด้านการบริหารจัดการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติได้แก่ จำนวนประชากร และปัจจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในงานที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ สัมพันธภาพในงาน

Title Alternate Factors associated with role and functional performances of professional nurse in primary care units in Sisaket province
Fulltext: