โปรแกรมประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามนักเรียนจากแหล่งอบายมุข กรณีศึกษาโรงเรียนนารีนุกูล 2

Titleโปรแกรมประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามนักเรียนจากแหล่งอบายมุข กรณีศึกษาโรงเรียนนารีนุกูล 2
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsมหิศธร ชุมแสง
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB ม254ป
Keywordsพฤติกรรมนักเรียน, ระบบสารสนเทศ, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, อบายมุข, โรงเรียน
Abstract

โปรแกรมประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามดูแลนักเรียนจากแหล่งอบายมุข กรณีศึกษาโรงเรียนนารีนุกูล 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลแหล่งอบายมุขในเขตพื้นที่บริการด้วยการใช้เขียนคำสั่ง Avenue Script ภายใต้โปรแกรม ArcView 3.x ในการติดตามดูแลนักเรียนจากแหล่งอบายมุข การดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนทุกคนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคม แหล่งอบายมุขรอบบริเวณโรงเรียนเป็นสิ่งยั่วยุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับเยาวชนโดยเฉพาะเด็กนักเรียน การประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศใช้วิธี Black Box Testing ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบพบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.14 ดังนั้นสรุปได้ว่าระบบมีประสิทธิภาพการทำงานอยู่ในระดับดีมาก สามารถนำไปใช้งานได้เป็นอย่างดี

Title Alternate Application of geographic information system to take care students from temptations Narinukul 2 School