การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง กลางวัน กลางคืน ทิศและดวงดาว

Titleการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง กลางวัน กลางคืน ทิศและดวงดาว
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsนพดล จันทร์ส่อง
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB น169ก
Keywordsคอมพิวเตอร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา), บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา), วิทยาศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
Abstract

การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องกลางวัน กลางคืน ทิศและดวงดาว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองไหล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องกลางวัน กลางคืน ทิศและดวงดาว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องกลางวัน กลางคืน ทิศและดวงดาว การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ใช้เครื่องมือในการพัฒนาบทเรียน ได้แก่ FLASH ฐานข้อมูล MySQL และภาษา PHP ในการประเมินประสิทธิภาพของสื่อที่พัฒนา ได้ใช้วิธีคำนวณทางคณิตศาสตร์ ผลการประเมินพบว่า บทเรียนมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย E1/E2=81.00/83.33 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับดี (4.17 จาก 5.0 คะแนน) ดังนั้น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความเหมาะสมสำหรับการนำไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน

Title Alternate Development of computer assisted instruction course on day, night, direction and stars