การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สารพันธุกรรม โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะวิทยาศาสตร์

Titleการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สารพันธุกรรม โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะวิทยาศาสตร์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2561
Authorsอรุณี จันทร์หอม
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQH อ418 2561
Keywordsการสอนวิทยาศาสตร์, การสอนแบบสืบสวนสอบสวน, การเรียนรู้แบบสืบเสาะวิทยาศาสตร์, ชีววิทยา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, พันธุศาสตร์, วิทยาศาสตร์ -- กิจกรรมการเรียนการสอน
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารพันธุกรรม กลุ่มที่ศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 ห้องเรียน ห้อง 6/1 จำนวน 40 คน ห้อง 6/2 จำนวน 42 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) เก็บข้อมูลจาก 1) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งเป็นข้อสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 2) ใบกิจกรรม และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ ผลการวิจับพบว่า ห้อง 6/1 กิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 84.42/83.08 ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I) เท่ากับ 0.7657 ส่งผลให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน () คิดเป็นร้อยละ 76.57 จัดเป็นความก้าวหน้าระดับสูง ทำให้นักเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากระดับไม่ผ่าน เกณฑ์ขั้นต่ำ (ร้อยละ 27.67) ไปสู่ระดับดีเยี่ยม (ร้อยละ 83.08) ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก (4.41) และห้อง 6/2 กิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 84.31/81.98 ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I) เท่ากับ 0.7549 ส่งผลให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน () คิดเป็นร้อยละ 75.49 จัดเป็นความก้าวหน้าระดับสูง ทำ ให้นักเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากระดับไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (ร้อยละ 26.35) ไปสู่ระดับดีเยี่ยม (ร้อยละ 81.98) ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก (4.38)

Title Alternate The development of grade 12 student's learning achievement the topic of genetic material using science inquiry instruction
Fulltext: