การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E เป็นฐาน

Titleการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E เป็นฐาน
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2561
Authorsรุจิรา ธัญญานนท์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQH ร661 2561
Keywordsการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้, ความคิดและการคิด, นิเวศวิทยา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ระบบนิเวศ, ระบบนิเวศ -- กิจกรรมการเรียนการสอน
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E เป็นฐาน เรื่อง ระบบนิเวศ พร้อมทั้งศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียน ประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิผลของชุด กิจกรรมการเรียนรู้ โดยกลุ่มที่ศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 30 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบาเหน็จณรงค์วิทยาคม ขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วย การทดสอบก่อนเรียน การจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้รวมระยะเวลา 12 ชั่วโมง และการทดสอบหลังเรียน พบว่ารูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ทำให้นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (83.89) สูงกว่าก่อนเรียน (22.56) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกระดับคะแนนจากระดับ ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำไปอยู่ระดับดีเยี่ยม นักเรียนทั้งชั้นมีความก้าวหน้าทางการเรียนด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนอยู่ในระดับสูง (0.79) ในส่วนของคะแนนความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์หลังเรียน (79.44) สูงกว่าคะแนนความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียน (17.78) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ยกระดับคะแนนจากระดับไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำไปอยู่ระดับดีมาก ความก้าวหน้าทางการ เรียนความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับสูง (0.75) กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบ เสาะหาความรู้ 5E นี้มีค่าประสิทธิภาพของกระบวนการเท่ากับ 85.58 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและด้านการคิดวิเคราะห์เท่ากับ 83.89 และ 79.44 ซึ่งเท่ากับเกณฑ์ มาตรฐานที่ตั้งไว้ (80/80) และดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าเท่ากับ 0.79

Title Alternate The development of an achievement and analytical thinking ability of ecosystems in grade 10 students using 5 E inquiry - based instructional learning packages