ทัศนคติการออมของครัวเรือนในเขตอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

Titleทัศนคติการออมของครัวเรือนในเขตอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2561
Authorsพรรณพิมล ศรีทอง
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHG พ264ท 2561
Keywordsการประหยัดและการออม, การเงินส่วนบุคคล
Abstract

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาทัศนคติการออมของครัวเรือนในเขตอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี วัตถุประสงค์ในการวิจัย 1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อทัศนคติการออมของครัวเรือนในเขตอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการออมและทัศนคติการออมของครัวเรือนในเขตอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างคือ ตัวแทนครัวเรือนในเขตอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละกลุ่ม จากนั้นในแต่ละกลุ่มจะใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ ความแตกต่าง การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ผลการศึกษาพบว่า 1) เพศของหัวหน้าครัวเรือน อายุของหัวหน้าครัวเรือน ระดับการศึกษาของ หัวหน้าครัวเรือน จำนวนวัยพึ่งพิง รายได้รวมของครัวเรือน ค่าใช้จ่ายรวมของครัวเรือน หนี้สินรวมของครัวเรือนที่แตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติการออมที่แตกต่างกัน ด้านสถานภาพของหัวหน้าครัวเรือน อาชีพหลักของครัวเรือน ทรัพย์สินของครัวเรือนรวมที่แตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติการออมที่ไม่แตกต่าง กัน 2) ปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทน ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านทัศนคติการออม ปัจจัยด้านการ ยอมรับความเสี่ยง มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการอออมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ปัจจัย ด้านอัตราผลตอบแทนมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การออม เพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การออม เพื่อซื้อ สินทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ปัจจัยด้านการยอมรับความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กับ วัตถุประสงค์การออม เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในอนาคต เพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน เพื่อซื้อสินทรัพย์ เพื่อ เป็นทุนการศึกษาตัวเองและบุตร เพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลาน เพื่อหาผลตอบแทน เพื่อเกษียณอายุ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ปัจจัยด้านทัศนคติการออมไม่มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การออม

Title Alternate Household saving attitude in Si Mueang Mai district, Ubon Ratchathani province