ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในเขตอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

Titleปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในเขตอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsคมกริช พิมพกัน
Degreeเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRJ ค145
Keywordsภาวะทุพโภชนาการ, ภาวะโภชนาการในเด็ก, เด็ก--โภชนาการ
Abstract

การศึกษาเพื่อ 1.ศึกษาภาวะโภชนาการในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในเขตอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 2.ศึกษาปัจจัยด้านต่าง ๆที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการ 3.เปรียบเทียบความรู้ด้านโภชนาการระหว่างผู้เลี้ยงดูในกลุ่มเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการกับผู้เลี้ยงดูในกลุ่มเด็กที่มีภาวะโภชนาการปกติ เป็นการศึกษาแบบย้อนหลัง ผลการศึกษาพบว่า ระกับการศึกษาของผู้เลี้ยงดูในระดับประถามศึกษา ส่งผลให้เด็กมีภาวะทุพโภชนาการโดยมีความเสี่ยง 1.7 เท่า ของผู้เลี้ยงดูที่ระดับการศึกษาอนุปริญญาขึ้นไป ผู้เลี้ยงดูที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 2800 บาท ส่งผลให้เด็กมีภาวะทุพโภชนาการโดยมีความเสี่ยง 43.5 เท่า ของผู้เลี้ยงดูที่มีรายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 8000 บาท

Title Alternate Factors affecting nutrition in children under the age of five in the area of Srimuangmai District, Ubon Ratchathani province
Fulltext: