การประยุกต์ใช้ออนโทโลยีในการค้นหาข้อมูลคลินิก กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

Titleการประยุกต์ใช้ออนโทโลยีในการค้นหาข้อมูลคลินิก กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsรังสรรค์ ศรีโคตร
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTK ร314ก 2556
Keywordsการค้นข้อสนเทศด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์, ออนโทโลยี (การค้นข้อสนเทศ)
Abstract

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นการประยุกต์ใช้ออนโทโลยีในการค้นหาข้อมูลคลินิก กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัยได้พัฒนาต้นแบบความสัมพันธ์ของโรค อาการ คลินิกที่รักษาและแพทย์ประจำคลินิกในรูปแบบออนโทโลยี แล้วนำความสัมพันธ์ที่ได้ไปพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลคลินิกและข้อมูลแพทย์ประจำคลินิกจากอาการของโรคหรือจากโรค โดยใช้ภาษาโอดับเบิ้ลยูแอล (OWL) สปาร์คิวแอล (SPARQL) และพีเอชพี (PHP)
ระบบที่พัฒนาขึ้นประเมินความพึงพอใจโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 6 คน และผู้ใช้งานทั่วไปจำนวน 10 คน ผลการประเมินพบว่า ความพึงพอใจจากผู้เชี่ยวชาญ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79 และจากผู้ใช้งานทั่วไปค่าเฉลี่ย 4.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในการใช้งานอยู่ในระดับดี

Title Alternate An applied ontology in clinic search system: a case study in Ubon Ratchathani Province