การใช้เทคนิคศูนย์ถ่วงในการหาทำเลที่ตั้งโรงงานยางพาราในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Titleการใช้เทคนิคศูนย์ถ่วงในการหาทำเลที่ตั้งโรงงานยางพาราในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsรณรงค์ มุ่งเกิด
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTS ร125ก 2556
Keywordsที่ตั้งโรงงาน, เทคนิคศูนย์ถ่วง, โรงงาน--การวางแผน, โรงงานยางพารา
Abstract

งานวิจัยนี้นำเสนอการใช้เทคนิคศูนย์ถ่วง (Center of Gravity) เพื่อแก้ปัญหาการกาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมของโรงงานแปรรูปยางพารา ในการหาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมประกอบด้วย 2 ขั้นตอนหลัก คือ (1) ใช้เทคนิคการหาจุดศูนย์ถ่วงเพื่อหาตำแหน่งศูนย์กลางของตำบลต่าง ๆ ที่ทำการปลูกยางพาราเพื่อใช้เป็นจุดที่มีศักยภาพในการตั้งเป็นโรงงานแปรรูปยางพารา และ (2) ใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi) เพื่อหาตำแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสมตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ การหาจุดศูนย์ถ่วงจะมีตัวแปรที่นำมาพิจารณา 2 ตัวแปร ได้แก่ (1) ปริมาณของวัตถุดิบจากยางพาราที่สามารถผลิตได้ในแต่ละพื้นที่ และ (2) ตำแหน่งของพิกัดภูมิศาสตร์ของแต่ละตำบล ซึ่งทำการหาพิกัดด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Graphic information system: GIS) โดยการประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรม Arc view 9.3 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณด้วยเทคนิคศูนย์ถ่วงคือ ตำแหน่งที่ตั้งที่มีศักยภาพในการตั้งเป็นโรงงานแปรรูปยางพาราจำนวน 18 จุด จากนั้นดำเนินการประเมินผลเพื่อคัดเลือกเมืองที่เหมาะสมในการตั้งโรงงานแปรรูปโรงงานยางพารา โดยใช้ทฤษฎีเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) จากการประเมินปัจจัยจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่พบว่า ตำแหน่งที่เหมาะสมในการตั้งเป็นโรงงานแปรรูปยางพารา คือ ตำบลไผ่ อำเภอเมือง ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ และตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ ตามลำดับ

Title Alternate Using center of gravity technique to find location of rubber plants of Kalasin province