การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเอสเอสซีเอสร่วมกับอัลกอริทึมแอนิเมชั่นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Titleการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเอสเอสซีเอสร่วมกับอัลกอริทึมแอนิเมชั่นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2557
Authorsรัชฎา ริ้วทอง
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA ร349ก 2557
Keywordsการจัดการเรียนรู้แบบเอสเอสซีเอส, การสอนคณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), คณิตศาสตร์--กิจกรรมการเรียนการสอน, อัลกอริทึมแอนิเมชั่น
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปรียบเทียบความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียนและศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเอสเอสซีเอสร่วมกับอัลกอลิทึมแอนิเมชั่น เรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจงเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 39 คน รูปแบบการวิจัยเป็นแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบเอสเอสซีเอส ร่วมกับอัลกอริทึมแอนิเมชั่น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที และ normalized gain ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความก้าวหน้าทางการเรียนวิเคราะห์โดยวิธี normalized gain มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.40 อยู่ในระดับปานกลาง และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบเอสเอสซีเอสร่วมกับแอนิเมชั่นขั้นตอนวิธีอยู่ในระดับมาก

Title Alternate Enhancing learning achievement of programming with loop using SSCS model with algorithm animations for grade 10 students