การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องแรงลอยตัว ระหว่างการสอนแบบทำการทดลองก่อนบรรยายและบรรยายก่อนทำการทดลอง

Titleการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องแรงลอยตัว ระหว่างการสอนแบบทำการทดลองก่อนบรรยายและบรรยายก่อนทำการทดลอง
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2557
Authorsปวเรศ อินทนา
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC ป492ก 2557
Keywordsการสอนวิทยาศาสตร์, การสอนแบบทำการทดลอง, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ฟิสิกส์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง แรงลอยตัวและหลักอาร์คีมีดิส ระหว่างการสอนแบบทำการทดลองก่อนบรรยายและบรรยายก่อนทำการทดลอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และ 5/2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร จำนวน 60 คน การทดลองแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เรียนแบบทำการทดลองก่อนบรรยาย ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 เรียนแบบบรรยายก่อนทำการทดลอง ผลการวิจัยพบว่า เมื่อวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม ด้วยการทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่สัมพันธ์กัน พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มหบังเรียนสูวกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มมีค่าความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ในระดับกลาง =0.58 และเมื่อวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม ด้วย t-test independent พบว่า หลังจากเรียนด้วยวิธีการสอนต่างทั้ง 2 วิธี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม สูงขึ้นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Title Alternate The comparison of student achievement on buoyancy between experimenting before lecturing and vice versa
Fulltext: