ทัศนคติของผู้มารับบริจาคต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการร่วมระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี

Titleทัศนคติของผู้มารับบริจาคต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการร่วมระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2557
Authorsคุณากร จิระวัชร
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Institutionคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberJQค639ท 2557
Keywordsการบริหารคุณภาพโดยรวมในภาครัฐ--อุบลราชธานี, คุณภาพการให้บริการ, บริการสาธารณะ--อุบลราชธานี
Abstract

การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง “ทัศนคติของผู้มารับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการร่วมระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการร่วมจังหวัดอุบลราชธานี และ (2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการร่วมจังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดอุบลราชธานีจำนวนทั้งสิ้น 400 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า การศึกษาในครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม คำนวณหาค่าความเชื่อมั่นได้ 0.924 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอ้างอิงที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว และวิธีการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่
ผลการศึกาพบว่า ระดับคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการร่วมจังหวัดอุบลราชธานีในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ปัจจัยที่มีผลต่อระดับคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการร่วมจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ อาชีพและการรับรู้ข้อมูล-ข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์ ปัจจัยที่ไม่มีผลต่อระดับคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการร่วมจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และความถี่ในการเข้ารับบริการ

Title Alternate The attitudes of service recipient on the service quality of the provincial service link of Ubon Ratchathani province