การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับตรวจสอบการงอกของเมล็ดพืชด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพดิจิตอล

Titleการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับตรวจสอบการงอกของเมล็ดพืชด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพดิจิตอล
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2558
Authorsมรุต นามบุญ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSB ม196ก
Keywordsการตรวจสอบการงอกของเมล็ดพืช, การประมวลผลภาพ, การประมวลผลภาพ--เทคนิคดิจิทัล, เมล็ดพืช--การทดสอบ
Abstract

การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางด้านการประมวลผลภาพ เพื่อการตรวจสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์พืช และ 2) พัฒนาขั้นตอนวิธีสำหรับวิเคราะห์ภาพถ่ายเมล็ดพืชที่เหมาะสมกับการตรวจสอบการงอกของเมล็ดพืช โปรแกรมประยุกต์จะช่วยในการนับจำนวนต้นพืชที่งอกออกจากเมล็ดในกระบวนการการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ ช่วยให้เกิดความสะดวกและมีข้อมูลเชิงสถิติและคณิตศาสตร์ เป็นข้อมูลด้านสารสนเทศ ช่วยวิเคราะห์และช่วยในการตัดสินใจของผู้ตรวจสอบเป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์มาใช้ในการพัฒนางานด้านเกษตรกรรา
โปรแกรมประยุกต์สำหรับตรวจสอบการงอกของเมล็ดพืชด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพหลักการทำงานโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ โดยเป็นการนำภาพถ่ายของเมล็ดพันธุ์พืชที่ได้ขากการทดลองเพาะพันธุ์พืช ด้วยกระบวนการเพาะบนกระดาษ ใช้กระดาษรองพื้นสีน้ำตาลเข้ม โดยใช้พืชจำนวน 6 ชนิด ชนิดละ 6 ซ้ำ จากนั้นถ่ายภาพจำนวน 36 ภาพ นำมาประมวลผล ในส่วนของการประมวลผลภาพดิจิตอลใช้หลักการในการตรวจจับวัตถุด้วยการแบ่งส่วนภาพตามค่าสีแตกต่างกันในภาพแบบไล่ระดับสีเทา และทำการสรุปข้อมูลที่ได้มาคำนวณผลลัพธ์และนำมาคำนวณหาค่าเปอร์เซ็นความงอก
ผลการทดลองและวิจัยสรุปได้ว่า โปรแกรมประยุกต์ฯ มีค่าความถูกต้องเฉลี่ยที่ร้อยละ 92.09 โดยมีความผิดพลาดสูงสุดที่ ร้อยละ 25.00 โดยโปรแกรมประยุกต์สามารถประมวลผลได้ คือ พืชกลุ่มที่มีสีเมล็ดเข้ม และกรณีที่ต้องปรับปรุงการประมวลผล คือ พืชกลุ่มที่มีสีเมล็ดจาง

Title Alternate A development of application program for the seed germination testing with digital image processing
Fulltext: