ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจนำเที่ยว : กรณีศึกษาบ้านมัคคุเทศก์ จำกัด สาขาย่อยจังหวัดอุบลราชธานี

Titleความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจนำเที่ยว : กรณีศึกษาบ้านมัคคุเทศก์ จำกัด สาขาย่อยจังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2557
Authorsศิวพร วงศ์คูณ
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHF ศ542ค 2557
Keywordsการตัดสินใจเลือกใช้บริการ, ธุรกิจนำเที่ยว, นักท่องเที่ยว--อุบลราชธานี--ทัศนคติ, พฤติกรรมผู้บริโภค, ส่วนประสมทางการตลาด
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจนำเที่ยว (2) เปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจนำเที่ยว และ (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจนำเที่ยว : กรณีศึกษาบริษัทบ้านมัคคุเทศก์ จำกัด สาขาย่อยจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดอุบลราชธานีที่เคยใช้บริการธุรกิจนำเที่ยวของบริษัทบ้านมัคคุเทศก์ จำกัด สาขาย่อย จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 400 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง t-test F-test และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า ผู้เข้าใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุ 25-35 ปี มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท โดยให้ระดับความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทุกด้าน อยู่ในระดับมาก และมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจนำเที่ยวแน่นอน เมื่อพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า (1) เพศ และสถานภาพสมรส ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจนำเที่ยวแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ (2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทุกด้านประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการจัดจำหน่าย ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการจัดจำหน่ายมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจนำเที่ยวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Title Alternate Relationship between service marketing mix and decision making on the purchase of tourist guide business : a case study of Baan Makkuted Co., LTD. sub-branch Ubon Ratchathani province