การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกโดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E

Titleการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกโดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2557
Authorsรัชดาวรรณ์ กันหาชาติ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQK ร331ก 2557
Keywordsการสอนวิทยาศาสตร์, การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E, การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้, พืชดอก--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), พืชดอก--การสืบพันธุ์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกโดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพังเคนพิทยา จังหวัดอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 37 คน ด้วยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดเจตคติต่อชีววิทยา แบบแผนการวิจัยเป็นแบบ One-group-pretest-posttest design และสถิติที่ใช้เป็นแบบ Dependent sample t-test ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 และมีความก้าวหน้าทางการเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 0.69 อยู่ในระดับปานกลาง 2) ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 78.49/76.40 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และ 3) นักเรียนมีเจตคติต่อวิชาชีววิทยาทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 คิดเป็นร้อยละ 68.4

Title Alternate Developing of achievement in learning structure and function of angiosperm using 5E inquiry cycle