ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำ อัตราการปล่อยน้ำและกำลังการผลิตพลังงานไฟฟ้าของเขื่อนน้ำงึม 2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Titleความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำ อัตราการปล่อยน้ำและกำลังการผลิตพลังงานไฟฟ้าของเขื่อนน้ำงึม 2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2559
Authorsทองเพชร จันทรจน์
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTK ท288ค 2559
Keywordsการผลิตพลังงานไฟฟ้า, การผลิตไฟฟ้า, ลาว, เขื่อนน้ำงึม 2, โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
Abstract

การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำ อัตราการปล่อยน้ำและกำลังการผลิตพลังงานไฟฟ้าของเขื่อนน้ำงึม 2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในช่วงปี ค.ศ.2014 ถึง ปี ค.ศ.2015 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่กำลังผลิตพลังงานไฟฟ้าลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้ามีความแปรเปลี่ยนตามระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำกับอัตราการไหลผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทั้งนี้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการปรับการทำงานของกังหัน โดยปรับขนาดช่องเปิดของ Guide Vane ที่สัมพันธ์กับค่าพลังงานไฟฟ้าที่ต้องการผลิตและปรับแก้การสูญเสียเฮดที่เกิดขึ้นจะทำให้สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากยิ่งขึ้น ค่าประสิทธิภาพเฉลี่ยของโรงไฟฟ้าน้ำงึม 2 ในช่วงเวลาที่ศึกษามีค่าปริมาณร้อยละ 88 (ที่ระดับน้ำ 354 m.msl) โดยปี ค.ศ.2014 ประสิทธิภาพสูงสุดและต่ำสุดมีค่าประมาณร้อยละ 91 (373 m.msl) และร้อยละ 83 (344 m.msl) และในปี ค.ศ. 2015 ประสิทธิภาพสูงสุดและต่ำสุด มีค่าประมาณร้อยละ 90 (371 m.msl) และร้อยละ 84 (344 m.msl) ตามลำดับ การผลิตพลังงานไฟฟ้าในช่วงที่ต่ำกว่าเฉลี่ยนั้น สามารถดำเนินการได้สองแนวทาง ได้แก่ การจัดหาปริมาณน้ำเพิ่มเพื่อเติมปริมาณน้ำในอ่างให้มีเฮดสูงขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถในการที่จะปล่อยน้ำเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า ทั้งนี้ต้องจัดหาน้ำเพื่อยกระดับน้ำจาก 344 m.msl ไปยัง 354 m.msl ซึ่งคิดเป็นปริมาณน้ำ 724.22 MCM ทั้งนี้ส่งผลให้ได้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากเดิมในปี ค.ศ.2014 และ 2015 มีค่า 4,556.46 และ 2,728.43 MW ตามลำดับ การปรับการทำงานของกังหันโดยการเปิด Guide Vane เพิ่มขึ้นให้สัมพันธ์กับระดับน้ำเป็นอีกแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยจะยกระดับประสิทธิภาพการผลิตจากระดับต่ำสุดประมาณร้อยละ 83 ถึง 84 ให้เพิ่มขึ้นไปที่ค่าเฉลี่ยร้อยละ 88 ต้องเปิด Guide Vane ในกังหันน้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.16 ของขนาดเดิมทำให้เกิดปริมาณน้ำที่ปล่อยเพิ่มขึ้นในปี ค.ศ.2014 มีค่า 285.28 MCM (ร้อยละ 5.83 ของความจุทั้งหมดของอ่างเก็บน้ำ) ได้กำลังผลิตพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 4,556.46 MW ระดับน้ำลดลงอยู่ที่ 350.75 m.msl สำหรับปี ค.ศ.2015 นั้นทำการปล่อยน้ำ 168.003 MCM (ร้อยละ 3.44 ของความจุทั้งหมกของอ่างเก็บน้ำ) ได้กำลังผลิตพลังงานไฟฟ้าเพิ่ม 2,728.43 MW และระดับน้ำจะลดลงอยู่ที่ 352.10 m.msl

Title Alternate The relationship of reservoir water level-discharge and electrical power generating of Nam Ngum 2 hydropower project in the Lao people's democratic republic of Lao PDR