การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์สองบทบาท เรื่อง ค่าสัมบูรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Titleการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์สองบทบาท เรื่อง ค่าสัมบูรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2559
Authorsนันทิดา บุญตา
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA น427 2559
Keywordsการสอนวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), คณิตศาสตร์--กิจกรรมการเรียนการสอน
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์เรื่องค่าสัมบูรณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 โดยจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์สองบทบาท รูปแบบการวิจัยเป็นแบบกึ่งทดลอง มีการทดลองตามแบบแผนวิจัย One Group Pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์สองบทบาท เรื่องค่าสัมบูรณ์ 2) แบบทดสอบวัดมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่องค่าสัมบูรณ์ ผลการศึกษาพบว่า ก่อนจัดกิจกรรมนักเรียนมีมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์เป็นมโนทัศน์แบบคลาดเคลื่อน (MU) มากที่สุดร้อยละ 64.52 หลังจัดกิจกรรมนักเรียนมีมโนทัศน์แบบคลาดเคลื่อนลดลงเป็น ร้อยละ 48.10

Title Alternate The study on the effects of dual-situated learning model in absolute value of grade10 students
Fulltext: