การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมตรวจวัดสีบนสมาร์ทโฟนสำหรับการวิเคราะห์กรด-ด่าง

Titleการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมตรวจวัดสีบนสมาร์ทโฟนสำหรับการวิเคราะห์กรด-ด่าง
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2558
Authorsกัญญาพัชร อามาตย์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาฟิสิกส์
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQD ก384 2558
Keywordsการวัดสี, สมาร์ทโฟน--โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Abstract

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมตรวจวัดสีเพื่อนำไปใช้ในการตรวจสอบค่า pH ของสารละลายตัวอย่างที่มีสีใสด้วยสมาร์ทโฟนภายใต้การควบคุมแสงสว่างให้คงที่ โดยนำสารละลายตัวอย่างมาทำปฏิกิริยากับสารละลายอินดิเคเตอร์เพื่อให้เกิดสี และปรับเทียบค่าของ pH ที่ได้จากแอพพลิเคชั่นด้วยเครื่อง 713 pH meter ผลจากการทดลองพบว่าโปรแกรมตรวจวัดสีบนสมาร์ทโฟนที่พัฒนาขึ้นนี้มีศักยภาพที่จะนำไปใช้ในการวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง ตั้งแต่ pH 4.00-8.00 โดยมีความผิดพลาด < 6.00% และที่ pH 7.00 มีค่าความเที่ยงตรงสูงสุดเท่ากับ 99.72% มีความถูกต้อง 99.29% (n=7) นอกจากนี้ยังได้มีการนำระบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้งานจริงในการตรวจสอบน้ำตัวอย่างที่เก็บจากแหล่งน้ำต่าง ๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี

Title Alternate Design and development of colorimetry program on smart phone for pH analysis