การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมส์ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Titleการพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมส์ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsเฉลิมพล สายหอม
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA ฉ422
Keywordsการคูณ, การบวก, การลบ, การหาร, คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา), คณิตศาสตร์--คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
Abstract

วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 1) เพื่อพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ E-CAI เท่ากับ 90 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2551 โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายนาโพธิ์-แมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 8 โรงเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยทั้ง 8 โรงเรียนนั้น มีผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละโรงเรียนอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน สุ่มเลือกมา 1 โรงเรียนได้โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 45 คน การประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้ค่า E-CAI=90.06 ซึ่งแสดงว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมมีค่าเท่ากับ 8.88 แสดงว่ามีความพึงพอใจคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมมาก

Title Alternate The development of computer-assisted instruction game like mathematical lessons for arithmetic operation of number ability of fourth grade students