คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 5 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is แก้ว อุดมศิริชาคร  [Clear All Filters]
งานวิจัย/Research report
บรรชา บุดดาดี, พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล, แก้ว อุดมศิริชาคร.  2545.  การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบประปาชุมชนแบบยั่งยืน กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านศรีไค ต.ศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี. Buncha_Buddadee_2545.pdf (13.99 MB)
บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา, แก้ว อุดมศิริชาคร, นพมาศ นามแดง.  2546.  การศึกษาลักษณะการทนเกลือของข้าวที่ได้รับซิลิกอนและผลต่อลักษณะทางกายวิภาคและสรีรวิทยา. Boontiem_Lerdsupawitnapa.pdf (655.15 KB)
อรัญญา พิมพ์มงคล, สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร, แก้ว อุดมศิริชาคร.  2544.  การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของข้าวพันธุ์ทนเค็มกับพันธุ์ไม่ทนเค็ม. Aranya_Pimmongkol.pdf (3.5 MB)
แก้ว อุดมศิริชาคร, ถาวร สุภาพรม.  2552.  พฤษศาสตร์พื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์บรูและกุลาในจังหวัดอุบลราชธานี.
สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร, แก้ว อุดมศิริชาคร, บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา.  2544.  อิทธิพลของเกลือโซเดียมคลอไรด์ที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงและปริมาณคลอโรฟิลล์ในข้าว. Suwat_Teerapongthanakorn.pdf (1.22 MB)