คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 4 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การค้นข้อสนเทศ  [Clear All Filters]
2550
ถนอมศักดิ์ วงศ์มีแก้ว. (2550). การค้นหาความสัมพันธ์ของการเข้าใช้งานเว็บไซต์. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Tanomsak_Won.pdf (104.34 MB)