คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 4 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การบริหารองค์ความรู้  [Clear All Filters]
2553
รัตนาวรรณ บุญใหญ่. (2553). การพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้ สำหรับ T5. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
2552
พรชัย พลเยี่ยม. (2552). ระบบสารสนเทศการจัดการองค์ความรู้ปราชญ์เกษตร. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Pornchai_Pol.pdf (32.32 MB)