คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Keyword is การขึ้นรูปถังพลาสติก  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ไพลิน แนวจำปา.  2562.  การพัฒนาหัวเผาวัสดุพรุนขนาดเล็ก. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลPDF icon Pailin_Nawchampa.pdf (8.61 MB)