คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การบัญชี--การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)  [Clear All Filters]
2549
นภาพร นิติภิรมย์ชัย. (2549). ปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาขาการบัญชี. อุบลราชธานี: คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Napapon_Hongpakdee.pdf (1.79 MB)