คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is การวางแผนธุรกิจ  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
สุจินันท์ ใจแก้ว. (2560). ทิศทางการผลิตและการตลาดเครื่องปั้นดินเผา จังหวัดอุบลราชธานี. คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Sujinan_Jaikaew.pdf (5.16 MB)