คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Keyword is การดูดซึมและการดูดซับ and Author is ปวิชญาดา ญาวงศ์  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ปวิชญาดา ญาวงศ์. (2557). การกำจัดแคดเมียมจากสารละลายโดยใช้เปลือกส้มโอ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Pravichyada_Yawong.pdf (573.46 KB)