คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Keyword is การขับลำพุ่งด้วยการกระแทก  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ชัยเดช เกษมนิมิตพร.  2555.  การศึกษาคุณลักษณะของลำพุ่งของเหลวความเร็วสูงในน้ำ. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล Chaidet_Kasamnimitporn.pdf (3.16 MB)