คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Asc)] Year
Filters: Keyword is การสักลาย  [Clear All Filters]
งานวิจัย/Research report
อรุณี มะฎารัก. (2557). การศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมการสักขาลายโบราณ. อุบลราชธานี: คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Arunee_Madaruk_2557.pdf (4.63 MB)