คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  [Clear All Filters]
2555
เมรินทร์ คำโฮม. (2555). ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำในท้องถิ่น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Merin_Khamhom.pdf (4.37 MB)