คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การปกครองของไทย  [Clear All Filters]
2558
ณัฏฐกรณ์ คำลุน. (2558). การปรับเปลี่ยนบทบาทสมมติเทวราชหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Natthakorn_Komlun.pdf (140.63 MB)