คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Keyword is การพัฒนาชุมชน--แง่เศรษฐกิจ--ยโสธร  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
คงฤทธิ์ กุลวงษ์.  2555.  ประสิทธิผลการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนบ้านห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร. รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Khongrit_Kulwong.pdf (4.83 MB)