คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Keyword is การสนทนา  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
สายรุ้ง สิงห์เรือง. (2560). การประยุกต์ใช้สุนทรียสนทนาในการดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Araya_Mukdaharn.pdf (30.17 MB)