คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การบิน--แง่เศรษฐกิจ  [Clear All Filters]
2559
ศุภรัตน์ ชัยเศวตกานนท์. (2559). การรับรู้ความเสี่ยงของการบริการสายการบินต้นทุนต่ำ. คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Suparat_Chaisavetkanon.pdf (38.12 MB)