คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Keyword is การดูกซับสี  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
พัชราภรณ์ จันทวี. (2559). การดูดซับสีย้อมมาลาไคท์กรีนโดยใช้ฟิล์มคอมโพสิต. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Patcharaporn_Chantawee.pdf (3.75 MB)