คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is CRT  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ปุณณภพ โสภาพันธ์.  2559.  การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ขยะแก้ว CRT เป็นวัสดุกำบังรังสี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาฟิสิกส์PDF icon Poonnaphob_Soppapan.pdf (2.42 MB)