คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is พันธุ์ข้าว  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
บุษญา พัตรา.  2559.  ผลของพันธุ์ข้าวต่อสมบัติของแผ่นเมี่ยง. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร Bussaya_Phat.pdf (2.59 MB)